കുടുക്ക

മരിചു ജീവിയ്കതെ,ജീവിച്ചു മരിക്കാം

10.26.2006

മലനിരകളും മരങള്ളും സാക്ഷി...

കാടായിരുന്നു അവര്‍ക്ക് എല്ലാം,അതു അവരുടെ വിശപ്പടക്കി,വസ്ത്രം നല്‍കി,ജീവിതവും....
നാം അവരെ കാടിന്റെ മക്കള്‍ എന്നു വിളിച്ചു.
വേട്ടയാടിയും മരങള്‍ മുറിച്ചും നാം കാടിനെ നാടാക്കി മാറ്റി.
എന്നിട്ടും അവസാനിപ്പിയ്കാതെ...
കാടിന്റെ മക്കളെ നാടിന്റെ മക്കളാക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങി...
ഫലമോ.........
അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍..........
അഛനാരെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞുങള്‍.......
മൂകസാക്ഷിയായി പ്രക്രിതിയും................